Spring til indhold

Dækning ved uheld

Hvis uheldet er ude - hvordan er jeg og min familie så dækket under vores udsendelse?

Her finder du oplysninger om, hvem der administrerer UM's ordninger:

 • kollektiv heltidsulykkesdækning, Cunningham Lindsey Leif Hansen A/S
 • dækning ved sygdom og hjemtransport, Europæiske Rejseforsikring A/S
 • dækning på tjenesterejser, Europæiske Rejseforsikring A/S
 • transportskadedækning (flyttegods), Tryg Forsikring

  Da staten er selvforsikrer, er der for alle ordningers vedkommende tale om, at leverandørerne administrerer på vegne af Udenrigsministeriet. Der kan ved ulykker under tjenesterejse ikke ske dobbeltdækning fra både tjenesterejseforsikringen og den kollektive heltidsulykkesforsikring.

  Denne folder giver et overblik over alle ordningerne:
 • Når uheldet er ude
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Heltidsulykkedækning

Cunningham Lindsey Leif Hansen A/S

Den kollektive heltidsulykkesforsikring varetages fra 1. september 2017 af Cunningham Lindsey Leif Hansen A/S.

Ordningen dækker følger af ulykker, dvs. pludseligt opståede skader, som kan medføre tab af liv eller førlighed. Der er også en tandskadedækning. Skader skal anmeldes her.

Ordningen omfatter automatisk alle medarbejdere udsendt af Udenrigsministeriet på udetillægsvilkår, medfølgende ægtefælle eller dermed ligestillet samlever og medfølgende børn under 21 år. Ægtefæller, der ikke har fast ophold på tjenestestedet, omfattes af ulykkesforsikringen under midlertidigt ophold på medarbejderens tjenestested. Det samme gælder børn under 21 år, der fortsat modtager bidrag til deres underhold fra medarbejderen.

De til enhver tid gældende forsikringssummer er forhøjede til det dobbelte for medarbejderne i områder optaget på Europæiske Rejseforsikrings krigs- og risikoliste. Adgang til denne liste kan kun fås via Udenrigsministeriets Intranet.

Sygdom og hjemtransport

Europæiske Rejseforsikring A/S

Udsendte medarbejdere og medfølgende ægtefælle/samlever og medfølgende børn er omfattet af Udenrigsministeriets administrationsordning for sygdom og hjemtransport. Aftalen er indgået med Europæiske Rejseforsikring A/S og er senest revideret per 1. september 2017.

De udsendte medarbejdere og deres familier er dækket for sygdom og hjemtransport i udsendelsesperioden. Ordningen gælder den udsendte medarbejder selv, en medfølgende ægtefælle/partner og medfølgende, udetillægsberettigende børn. Ordningen gælder overalt i verden, og den gælder fra tre dage før udsendelsesdatoen til tre dage efter hjemkaldelsesdatoen.

For medarbejdere, hvis familie ikke har fast ophold på posten, dækker ordningen også, når familien er på besøg på posten, men ikke, hvis I tager på ferie i et tredjeland

Under sygesikringsordningen er I dækket 100% for syge- og hjemtransportudgifter efter de regler, der fremgår af UM's forsikringsbetingelser (kan læses på UM's intranet).

Hvis medarbejderen er udsendt til et EØS-land, skal I være opmærksomme på, at I med en E-106 erklæring skal søge om optagelse i det lokale sygesikringssystem, og at denne adgang skal benyttes forud for UM's sygesikring. Se også under Sundhed.

Du kan kontakte Europæiske Rejseforsikring A/S via deres hjemmeside.

Forsikringskort tilsendes automatisk i forbindelse med jeres udsendelse. Vær opmærksom på at du/I er dækket, uanset om kortet er modtaget eller ej.

Statens tjenesterejseforsikring

Europæiske Rejseforsikring A/S

Administrationen af statens tjenesterejseforsikring varetages af Europæiske Rejseforsikring A/S. Aftale herom indgås af Finansministeriet på hele statens vegne.

Under selve forflyttelses- og besøgsrejsen er man dækket under statens tjenesterejseforsikring.

Europæiske alarmcentral kan kontaktes på tlf. +45 70 20 98 28. 

Kundecentret kan kontaktes på +45 70 10 60 30. Her er åbent mandag til fredag kl.: 08.30 - 16.30 og fredag kl.: 08.30 - 16.00.

Via Udenrigsministeriets Intranet kan der opnås adgang til Europæiske Rejseforsikrings Voyager Information Portal (VIP) med bl.a. sundheds- og sikkerhedsinformationer om ca. 170 lande.

Smykker, ordener og andre værdigenstande af ædle metaller skal medbringes personligt under forflyttelsesrejsen. Forhøjelse af bagageforsikringen op til max. DKK 100.000 pr. person kan ske ved henvendelse til HR/Udeteam.

Transportskadedækning

Tryg Forsikring

Transportforsikringen for flyttegods i forbindelse med udsendelse og hjemkaldelse varetages af Tryg Forsikring.

Når du flytter fra Danmark til den ny udepost og – modsat – når du skal hjem til Danmark fra udeposten, er Jeres flyttegods automatisk forsikret under transporten.

Der er tale om en administrationsordning, der dækker flyttegods, der transporteres for ministeriets regning til en værdi af maksimalt DKK 1,5 mio. pr. forsendelse (ekskl. smykker, ordener og andre værdigenstande af ædle metaller, som skal medbringes personligt under forflyttelsesrejsen og er dækket under ministeriets ordning på dækning på tjenesterejser).

Sølvbestik og andet sølvtøj afleveres særskilt til flyttefirmaet for nedpakning og er dækket af forsikringen, såfremt en specifikation med værdiangivelse sendes til Tryg Forsikring, inden flyttegodset pakkes.

Hvis der i forbindelse med flytning sker skader, skal såvel Tryg Forsikring - på mail: transportskade@tryg.dk, eller på tlf. +45 44 20 37 98 - som Udenrigsministeriets flytteleverandør underrettes omgående og skriftligt om skadens art og omfang.

Hvad er vi selv ansvarlige for?

Egne forsikringer

Udsendte medarbejdere og deres familier er selv ansvarlige for at tegne de nødvendige, private forsikringer på følgende områder:

 • Forsikre privat indbo, på posten, på magasin, i Danmark
 • Ansvarsforsikring
 • Syge- og hjemtransportforsikring for besøgende ægtefælle og børn, når turen går til tredjelande
 • Rejseforsikring for private rejser (mistet bagage, flyforsinkelse og lign)
 • Bilforsikring (ansvar, kasko)
 • Nødvendige forsikringer ved ekstrem sport (search & rescue)
 • Evt. yderligere privat ulykkesforsikring

En række danske forsikringsselskaber ønsker ikke at dække i udlandet; undersøg derfor lokale eller internationale forsikringsselskaber.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00