Spring til indhold

Ret til sundhedsydelser

Følgende vil gælde for dig, hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, og din ret til danske sundhedsydelser fortsætter uændret, det vil sige, som om du var unionsborger. Det er imidlertid endnu usikkert, om udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU godkendes

Alle, der har bopæl her i landet, har ret til sundhedslovens ydelser. Med bopæl forstås folkeregistrering.

Er du britisk arbejdstager med beskæftigelse her i landet, men uden at være bopælsregistreret i Danmark, har du og dine medforsikrede familiemedlemmer ret til sundhedslovens ydelser i Danmark og offentlige sundhedsydelser i det medlemsland, du og din familie bor i.

Er du britisk grænsegænger, dvs. du har beskæftigelse her i landet uden at være bopælsregistreret, og du vender tilbage til et andet medlemsland mindst én gang om ugen, har du ret til sundhedslovens ydelser i Danmark og offentlige sundhedsydelser i det medlemsland, du bor i. Dine medforsikrede familiemedlemmer har ret til offentlige sundhedsydelser i det medlemsland, de bor i. Under ophold i Danmark har de ret til medicinsk nødvendig sygehjælp, der dokumenteres ved et EU-sygesikringskort.

Er du britisk borger på midlertidigt ophold i Danmark, har du i kraft af dit EU-sygesikringskort ret til medicinsk nødvendig sygehjælp under opholdet på samme vilkår som borgere, der bor her i landet. Du har også adgang til at købe offentlige og private sundhedsydelser i Danmark de danske regler, der implementerer EU-patientmobilitetsdirektivet. Det kan f. eks. være køb af sygehusbehandling, medicin, læge- og tandlægebehandling. 

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, anses du som britisk statsborger i udgangspunktet som tredjelandsstatsborger, men sundhedsloven sondrer ikke mellem unionsborgere og tredjelandsstatsborgere. Derfor vil alle britiske statsborgere, som efter Brexit fortsat er lovligt bopælsregistrerede i Danmark, også have samme rettigheder til ydelser efter sundhedsloven som før Brexit.

Click here for english version.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind